Teodolit kontrola i regulacja

Badanie teodolitu należy przeprowadzać regularnie. Dotyczy to wszystkich klas dokładności. Teodolity przeznaczone do pracy w zakresie odpowiedzialności państwowej muszą posiadać zaświadczenie o przejściu pierwszej i późniejszej weryfikacji usług metrologicznych w okresie określonym przez producenta. W nienormalnej sytuacji, jeśli urządzenie zostało wystawione na niespodziewane działanie mechaniczne lub klimatyczne, przeprowadza się nadzwyczajną kalibrację i regulację teodolitu, ponieważ wyniki pomiaru będą miały duży błąd. Zgodnie z wynikami weryfikacji, wydaje się wniosek dotyczący przydatności lub niezdatności do dalszego funkcjonowania teodolitu, wskazując okres następnej weryfikacji. W przypadku braku tego dokumentu, urządzenie powinno zostać uznane za wadliwe i niedozwolone. Specjalne służby metrologiczne wyposażone w odpowiedni sprzęt i dokumentację, takie jak, mają prawo do naprawy, kalibracji i regulacji teodolitów.

Teodolit

Teodolit to urządzenie do pomiaru kątów poziomych i pionowych w badaniach geodezyjnych, topograficznych i geodezyjnych.

 • schematy i metody weryfikacji i regulacji teodolitu;
 • początkowe standardy jednostek miar;
 • sprzęt pomiarowy o odpowiedniej klasie dokładności;
 • standardy zgodności wyników kalibracji i regulacji teodolitu;
 • Wykwalifikowany personel, posiadający techniki weryfikacji.

Teodolity mogą mieć następujące klasy dokładności:

 1. Urządzenia techniczne ze średnim marginesem błędu +/- 20 "do +/- 60".
 2. Urządzenia są dokładne z marginesem błędu od +/- 2 "do +/- 15" podczas określania kąta jednego metra.
 3. Urządzenia o wysokiej precyzji z marginesem błędu od +/- 0,5 "do +/- 1" podczas określania całkowitego kąta.

Ustawienie teodolitu do pracy

Aby wykonać kalibrację, teodolit musi być ustawiony w pozycji roboczej, a przyrząd musi być skonfigurowany.

Typowe urządzenie Theodolite

Urządzenie to typowy teodolit.

Najpierw musisz wyśrodkować instrument. Oś pionowa teodolitu musi być dokładnie wyrównana z punktem odniesienia na powierzchni. W tym celu linia pionu jest przymocowana do specjalnego haczyka na spodzie stojaka. Stojak z urządzeniem na statywie przesuwa się do przybliżonej zbieżności punktu odniesienia z pionem, a ty musisz monitorować poziomą pozycję stojaka. Przy przybliżonym ustawieniu, musisz sprawdzić stabilność statywu i przejść do dostrajania. Aby to zrobić, poluzuj śrubę na ramie i przesuwając teodolit wzdłuż stojaka, uzyskaj dokładność dopasowania od 2 do 5 mm. Następnie zabezpiecz śrubę.

Ustaw horyzont. Oś pionowa urządzenia musi być wyrównana do linii pionu. Aby to zrobić, ustaw poziomicę na poziomym obwodzie w przybliżeniu w połowie między dwoma śrubami do podnoszenia. Następnie, regulując nachylenie śrub, ustaw poziom na zero. Obróć alidade pod kątem prostym do pierwotnej pozycji i ponownie ustaw trzecią śrubę na poziom zerowy. Monitoruj instalację. Po odwróceniu alidade do dowolnej pozycji, poziom nie powinien zmieniać się więcej niż jeden podział. Jeśli odchylenie jest większe, procedurę niwelacji należy powtórzyć.

Dostosowanie optyki do indywidualnej wizji. Tubę optyczną należy wycelować w coś lekkiego i wyregulować okular, aby uzyskać wyraźny widok siateczki. Ostrość obrazu można regulować za pomocą śrub śrubowych. Podczas pracy z obiektami w różnych odległościach ostrość musi być korygowana w zależności od odległości.

Przy tym ustawienie teodolitu można uznać za zakończone i przejść do kalibracji.

Powrót do spisu treści

Operacje kalibracji teodolitu

Teodolitowy statyw

Aby niezawodnie i poprawnie założyć teodolit, należy użyć specjalnego statywu geodezyjnego.

Producent urządzenia musi określić parametry dokładności urządzenia. Dla teodolitów można je podzielić na dwie grupy: geometryczną i optyczno-mechaniczną. Dokładność i regulacja parametrów optycznych może być sprawdzana i wykonywana tylko w warunkach fabrycznych. Parametry geometryczne można sprawdzić w służbie metrologicznej.

Weryfikacja dokładności wyrównywania. Rozpocznij kalibrację ustawiając poziom w pozycji zerowej, gdy znajduje się pomiędzy dwoma śrubami ustalającymi. Następnie obróć o 180 ° i sprawdź. Gdy zmiana pozycji bańki jest nie większa niż jeden podział teodolit spełnia wymagania dokładności. Jeśli zmiana jest większa niż jeden podział, należy dokonać korekty. 50% przesunięcia powinno być wybrane przez dostosowanie poziomu, 50% - za pomocą śrub podnoszących. Konieczne jest kilkakrotne dostosowanie, aby w pełni odpowiadać warunkom producenta.

Weryfikacja dokładności instalacji linii wzroku. Na tym etapie konieczne jest sprawdzenie prostopadłości osi obrotu teleskopu i osi obserwacji. Konieczne jest wybranie zauważalnego punktu w odległości i wykonanie dwóch pomiarów. Jeden pomiar jest wykonywany podczas celowania wizjera do punktu po lewej stronie, a drugiego - od prawej. Rura powinna być przekręcona o pełne koło. Następnie należy zmienić pozycję pokrętła na 180 ° i powtórzyć te same pomiary w tej samej kolejności. Zgodnie z uzyskanymi wynikami można wykonać obliczenie błędu kolimacji według wzoru:

Rodzaje weryfikacji teodolit

Rodzaje weryfikacji teodolitu: a - instalacja za pomocą dwóch śrub; b - instalacja na trzeciej śrubie; in - sprawdzenie poprawności poziomu instalacji.

С = ((Л1-П1 ± 180) + (Л2-П2 ± 180)) / 4

gdzie L1, L2, P1, P2 - wyniki pomiarów;

C - błąd kolimacji.

Uzyskany wynik nie powinien przekraczać limitu dokładności określonego przez producenta i pomnożonego przez 2. W przeciwnym razie konieczne jest przeprowadzenie regulacji. Aby dokonać korekty, konieczne jest określenie poprawnej wartości za pomocą dowolnej z formuł:

M = P2 + SiliM = P2-C, gdzie

M jest wartością regulacji;

P2 - wynik pomiaru;

C - obliczony błąd.

Za pomocą śruby montażowej ustal pozycję alidade równą obliczonej wartości. Obraz widza w tym samym czasie powinien zostać przesunięty z użytego punktu. Za pomocą bocznych śrub regulacyjnych należy zrekonstruować ustawienie celownika i mierzonego punktu. Operację należy wykonać kilka razy, aby w pełni odpowiadać określonym parametrom dokładności.

Powrót do spisu treści

Weryfikacja prostopadłości osi obrotu teodolitu i teleskopu

Ten parametr należy sprawdzić w ten sposób. Na ścianie musisz wybrać punkt A. umiejscowiony gdzieś na wysokości, umieść na nim teodolit i wystaw go na wysokość instrumentu. Zaznacz i oznacz pozycję na ścianie jako A1. Następnie trzeba obrócić rurkę przez zenit i powtórzyć projekcję. Jeżeli druga projekcja zbiega się z pierwszą, to kontrola instrumentu zostaje zaliczona. W przeciwnym razie należy wyregulować wysokość stojaka za pomocą śruby korekcyjnej.

Jeśli nie ma możliwości regulacji na testowanym modelu, urządzenie należy przesłać do producenta lub do specjalistycznego warsztatu.

Powrót do spisu treści

Weryfikacja dokładności instalacji linii widzenia

Theodolite Scheme

Schemat teodolitu.

Optymalny kierunek rury do punktu jest uważany za pozycję punktu w środku pola widzenia. W tym celu do rury wstawiana jest szklana płytka z nałożonymi liniami w kształcie krzyża. Obraz na modelach różnych producentów wykonywany jest na swój sposób. Powszechne jest obecność pionowych i poziomych pasków, a także śrub regulacyjnych, para do regulacji w pionie, para - w poziomie. Weryfikację można przeprowadzić na dowolnym z pasm. Wybierz dowolny punkt, celuj w niego tak, aby krawędź jednej linii pokrywała się z punktem. Następnie powoli obracaj rurę pionowo lub poziomo, kontrolując zbieżność punktu i linii. Jeśli punkt wypadnie z linii, powinieneś dopasować siatkę. Aby to zrobić, zdejmij osłonę, zapewniając dostęp do śrub regulacyjnych. Obracając śrubami, powinieneś uzyskać pełne wyrównanie wokół kąta obrotu rury. Ta operacja może być również wykonana za pomocą pionu. Linia pionu powinna być umieszczona nie bliżej niż 10 metrów od teodolitu. Aby pozbyć się wibracji pionu, można odłożyć ładunek do pojemnika z wodą, po odczekaniu przez pewien czas, aż uspokoi się i przestanie kołysać.

Powrót do spisu treści

Łączenie weryfikacji dwóch parametrów

Weryfikacja podpór teodolitu i błąd kolimacji składa się z tych samych operacji i może być wykonywany razem. Jednocześnie możesz zaoszczędzić czas na pracy i uzyskać dokładniejszy wynik.

Procedura weryfikacji wygląda następująco:

Theodolite survey

Theodolite survey.

 1. Urządzenie powinno być zainstalowane w pozycji roboczej zgodnie z instrukcją.
 2. Zaznacz dwa obiekty do pomiarów: pierwszy A znajduje się na linii horyzontu, drugi B pod kątem V około 30 ° względem poziomu.
 3. Następnie wyślij celownik z lewej strony, aby zobaczyć każdy z obiektów i zapisz wyniki pomiarów.
 4. Następnie musisz obrócić teleskop i zmierzyć te obiekty, podsumowując wizjer po prawej stronie. Wyniki również naprawić.
 5. Następnie, podobnie do metody oddzielnej kalibracji, należy obrócić pokrętło do 180 ° i powtórzyć cały kompleks pomiarów.

Błąd kolimacji określa następujący wzór:

С = ((Л1-П1 ± 180) + (Л2-П2 ± 180)) / 4

z dodatkowych wyników pomiaru należy określić wartość pomocniczą

С11 = ((Л11-П11 ± 180) + (Л21-П21 ± 180)) / 4, gdzie:

C i C11 - główne i pomocnicze wartości błędów

L1 i L21 - wyniki pomiarów obiektów A i B podczas pierwszej operacji po lewej stronie

P1 i P21 - wyniki pomiarów obiektów A i B podczas pierwszej operacji po prawej stronie

L11 i L2, P11 i P2 - odpowiednio, wyniki pomiarów drugiej operacji

Błąd nachylenia osi obrotu rury I należy określić za pomocą następujących wzorów:

C1 = SsecV + itgV

I = c1ctgV-ccosecV

gdzie V jest kątem nachylenia obiektu B względem poziomu.

Dalsze działania powinny być prowadzone zgodnie z punktami oddzielnej weryfikacji.

Dodaj komentarz